ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Terms & Conditions of Services)

www.cuenterprise.co.th/ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้เป็นของและดูแลโดยบริษัท ซียูอี เอสพีวี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)

 • ที่อยู่: อาคารจามจุรี 10 ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
 • โทร: 02-576-5000
 • Email: CUEnterpriseOfficial@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ให้ใช้บังคับระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการใด ๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมลงทะเบียนบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยค้นคว้าวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 และดำเนินการเกี่ยวกับการรับสิทธิสมนาคุณสำหรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันและสิทธิจองซื้อวัคซีนของผู้บริจาค (ในที่นี้รวมเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)


หากผู้ใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือแจ้งการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการรับทราบโดยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการอาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว และหากผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากวันที่การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหน้า


 1. เงื่อนไขและวิธีการบริจาค และการรับสิทธิสมนาคุณ

  ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขและวิธีการบริจาค เงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิสมนาคุณ ข้อสงวนสิทธิ และข้อความอื่นใดตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.cuenterprise.co.th/


 2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับสิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย วีดีโอ และรูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลงและ/หรือทำเพิ่มเพื่อนำไปเผยแพร่ หรือใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์


 3. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

  เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ให้บริการ อีกทั้งผู้ให้บริการยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และผู้ใช้บริการต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางผู้ให้บริการแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก เนื้อหาที่นำเสนอ หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเข้าใช้บริการ


 4. การจำกัดความรับผิด

  เว็บไซต์ รวมถึง ข้อมูล ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอก เนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้บริการที่ถูกอ้างอิง บริการ หรือ ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการจัดให้โดยเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นั้น ถูกจัดให้ผู้ใช้บริการ “ตามสภาพ” “ตามที่มีอยู่” โดยผู้ให้บริการ ไม่มีการรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม และผู้ให้บริการ ไม่อาจรับรองได้ว่าเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด จะไม่มีการหยุดชะงัก จะปราศจาก สปายแวร์ มัลแวร์ แอดแวร์ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดอันตราย และ ผู้ให้บริการอาจจะไม่สามารถแก้ไขเยียวยากรณีเหตุการณ์ดังกล่าวได้

  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากผู้ให้บริการแต่อย่างใด

  อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของผู้ใช้บริการ ความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาทุจริตหรือประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ


 5. การชดใช้ค่าเสียหาย

  ผู้ใช้บริการตกลงปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ให้กับผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน ผู้ได้รับอนุญาต ของผู้ให้บริการ สำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าทนาย ใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ เพื่อปกป้องผู้ให้บริการ จากความเสียหายที่ผู้ให้บริการ มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว และผู้ใช้บริการตกลงว่าจะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการ ในการต่อสู้ข้อกล่าวหาหรือข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยผู้ให้บริการ จะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึง ข้อเรียกร้อง การถูกดำเนินคดี หรือคดีความใด ๆ เมื่อผู้ให้บริการ รับทราบถึงสิ่งดังกล่าว


 6. ขอบเขตการใช้งาน

  เมื่อเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมาย สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลที่สาม หรือกระทำการที่ส่อไปในทางละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น


 7. ข้อกำหนดอื่น ๆ
  1. การสละสิทธิ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร การไม่ได้บังคับสิทธิหรือการล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือประโยชน์ใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือประโยชน์ดังกล่าว และการใช้สิทธิ อำนาจ หรือประโยชน์ใดเพียงอย่างเดียวหรือเพียงส่วนเดียว ไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิ อำนาจ หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่ออีกในภายหลัง
  2. การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ผิดกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ จะไม่ถูกกระทบไปด้วยและจะยังคงมีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับได้ต่อไป
  3. การโอนสิทธิตามสัญญา ผู้ใช้บริการไม่อาจโอนสิทธิหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้กับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเท่าที่จำเป็น รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นและเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้ให้บริการ
  4. การรับรองและรับประกัน ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ให้แก่ผู้ให้บริการและแจ้งผู้ให้บริการถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)