ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ CUEnterprise

วัคซีนเพื่อคนไทย วัคซีนเพื่อคนไทย

ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
ให้ถึง 1 ล้านคน

ร่วมบริจาคง่ายๆ เพียงชำระเงิน 500 บาทโดย

โอนตรงเข้า บัญชี มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์
เลขที่ 162-6-01946-0
ประเภท กระแสรายวัน
ธ.กรุงไทย สาขา จามจุรีสแควร์

หรือ สแกน QR code ผ่านทาง mobile banking

ธ.กรุงไทย มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์

หมายเลขบัตรประชาชน (Citizen ID) 0993000441389

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000441389)

*โปรดตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้องก่อนทำรายการ โดยยังไม่ต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชนของท่านในขั้นตอนบริจาค และเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านไว้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิสมนาคุณต่อไป

สำหรับสมาชิกทีมไทยแลนด์ในโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ที่ร่วมบริจาคแล้ว

ลงทะเบียนรับสิทธิสมนาคุณได้ที่นี่

มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่าน
ร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุน
นักวิจัยไทยในการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนต้านโควิด-19*

ขั้นตอนการบริจาคสมทบทุนผ่านเว็บไซต์

 1. เปิดแอปพลิเคชันธนาคาร (Mobile Banking) ของท่านเพื่อทำการ สแกน หรือ อัปโหลด QR Code เพื่อทำการบริจาค
  โดยยังไม่ต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชนของท่านในขั้นตอนบริจาค
 2. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพียงแสดง บัตรประชาชน

โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ขอตอบแทนนํ้าใจผู้บริจาคดังนี้

 1. สิทธิส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประเภทบุคคล เช่น สุขภาพ รถยนต์ อัคคีภัย ฯลฯ สำหรับ กรมธรรม์ฉบับใหม่จากบริษัทประกัน ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยส่วนลด 12% - 23%**
 2. ในกรณีผลิตวัคซีนสำเร็จและพร้อมให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ผู้บริจาคจะมีสิทธิจองซื้อวัคซีนได้ก่อนบุคคลทั่วไป แต่จะได้สิทธิ “หลังจาก” การให้ การจำหน่าย หรือการใช้วัคซีนให้แก่บุคคลอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายหรือรัฐบาลกำหนด (หากมี)***

กำหนดการโครงการ

 • 18 ธันวาคม 2563

  ร่วมบริจาคพร้อมกัน
  ผ่านทางเว็บไซต์

 • 25 ธันวาคม 2563

  ลงทะเบียนรับสิทธิ์
  สมนาคุณผู้บริจาค

* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด บริษัท ซียูอี เอสพีวี จำกัด ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิดังต่อไปนี้

 1. โครงการนี้เป็นการรับบริจาคเพื่อการกุศล ไม่ใช่การลงทุน
 2. ไม่รับรองว่าการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 จะสำเร็จ
 3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้บริจาคไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้ดำเนินการใด ๆ

** สิทธิส่วนลดค่าเบี้ยประกัน: ในการใช้สิทธิส่วนลดนี้ บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด และ มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จะรวบรวมและตรวจสอบรายชื่อผู้บริจาคที่ลงทะเบียนรับสิทธิสมนาคุณเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสโดยคาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้บริจาคสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางช่องทาง www.CUEnterprise.co.th

 • โดยหลังจากตรวจสอบรายชื่อและจัดทำทะเบียนผู้บริจาคแล้วเสร็จ สามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าเบี้ยประกันได้ทันที
 • สิทธิส่วนลดค่าเบี้ยประกันดังกล่าว สามารถใช้ซื้อ 1 กรมธรรม์ฉบับใหม่ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
*** สิทธิสมนาคุณที่ “อาจ” ได้รับเพิ่มเติม คือ “สิทธิในการจองซื้อ” วัคซีนโควิด-19 ก่อนบุคคลทั่วไป: โดยที่
 1. ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิเฉพาะในกรณีที่ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ผลิตวัคซีนสำเร็จและพร้อมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่จะได้สิทธิ “หลังจาก” การให้ การจำหน่าย หรือการใช้วัคซีนให้แก่บุคคลอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือรัฐบาลกำหนด (หากมี)
 2. ในการใช้สิทธิ ผู้บริจาคยังคงต้องชำระเงินค่าวัคซีนให้แก่ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด เต็มตามราคาของวัคซีน
 3. สิทธิที่อาจได้รับนี้ เป็น “สิทธิในการจองซื้อ” ไม่ใช่ “สิทธิในการได้รับวัคซีน” ไม่ใช่ “สิทธิส่วนลด” ไม่ใช่ “ราคาของวัคซีน”

**** ทั้งนี้ ท่านจะได้รับสิทธิสมนาคุณต่างๆ ต่อเมื่อการโอนเงินบริจาคสำเร็จ และเมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสมนาคุณแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การโอนเงินระหว่างธนาคารไม่สำเร็จ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริจาคได้รับสลิปการโอนเงินบริจาค แต่เงินบริจาคไม่ถูกโอนไปยังบัญชีปลายทาง ซึ่งในกรณีดังกล่าวเงินบริจาคจะถูกคืนเข้าบัญชีของผู้บริจาคในวันทำการวันถัดไป ให้ถือว่าการบริจาคเงินนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ

***** ผู้บริจาคเงินไม่สามารถนำเงินบริจาคไปใช้หักลดหย่อนหรือยกเว้นในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

****** ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ท่านละ 500 บาทต่อหนึ่งผู้บริจาคเท่านั้น ในกรณีที่มีการบริจาคเกินส่วน ผู้บริจาคจะสามารถรับสิทธิสมนาคุณส่วนลดประกันภัยและสิทธิในการจองซื้อวัคซีนอย่างละหนึ่งสิทธิต่อหนึ่งผู้บริจาค สิทธิสมนาคุณต่างๆ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้บริจาคที่ลงทะเบียนรับสิทธิสมนาคุณ ไม่สามารถโอนหรือตกทอดให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่อาจจะกำหนดในอนาคต ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิอย่างอื่น และไม่สามารถคืนเป็นเงินได้